Διαβούλευση για τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό του Δ. Βόλου