45532Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Για το έργο «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων – Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων)», οι ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι:

 
Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, σε δάση και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όπου η προσέγγιση των πυροσβεστικών μέσων δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης οδικού δικτύου, καθώς και χωματοδρόμων και μονοπατιών με σκοπό την βελτίωση δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας , συντήρηση του υφιστάμενου δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας, εργασίες και μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας, κατασκευή και συντήρηση σημείων υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ), προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών κλπ φορητών υδατοδεξαμενών ανοικτού ή κλειστού τύπου και απαραίτητες εργασίες και έργα για την συντήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης, δημιουργία και συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, καθώς κι έργα προληπτικής δασοκομίας (δασοκομικές εργασίες μετριάσεως της καύσιμης ύλης και διαφοροποίησης της δομής της με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως π.χ. αραιώσεις πυκνοφυτειών καθώς επίσης και νεαρών και μεγάλης ηλικίας υποβαθμισμένων συστάδων με σκοπό τη μείωση της συγκόμωσής τους, αποκλαδώσεις, απομάκρυνση μέρους εύφλεκτης βλάστησης του υπορόφου των δασών, καθαρισμοί παρεδάφιας βλάστησης κατά μήκος δασικών δρόμων και άλλων περιοχών υψηλού κινδύνου, παρόδιες ψιλές, εστεγασμένες και μικτές ζώνες, στεγασμένες πυρασφαλιστικές ζώνες κλπ).
Επιπλέον περιλαμβάνονται καλλιεργητικές επεμβάσεις (υλοτομίες, κλπ) σε δάση κωνοφόρων για την απομάκρυνση εύφλεκτης βιομάζας για λόγους προστασίας από δασικές πυρκαγιές, κατασκευή, τοποθέτηση, βελτίωση και συντήρηση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών (παρατηρητήρια ) και γενικότερα έργα και εργασίες προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που περιλαμβάνονται στα «αντιπυρικά σχέδια διαχείρισης δασικών πυρκαγιών» που συντάσσονται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν ( σχετική 117824/1335/31‐3‐2011 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α)

Για το έργο «Δαπάνες για εκτός Έδρας Κινήσεις‐Οδοιπορικά‐ Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιλαμβάνονται οι εκτός έδρας κινήσεις και οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση (μελέτη – κατασκευή) των έργων που περιλαμβάνονται στην ΣΑΕ 584 του Τομέα Δάση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των και την παροχή οδηγιών.
Τέλος για το έργο «Κατασκευή νέων χώρων δασικής αναψυχής και ανακαίνιση παλαιών , οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε έργα και εργασίες που θα προβλέπονται στην μελέτη που θα συντάσσεται και ενδεικτικά ανάλογα με τα ιδιαίτερα οικολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Τέτοια είναι, η αισθητική βελτίωση της βλάστησης και του συνόλου του φυσικού τοπίου με τους κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς , οργάνωση Χώρων Υπαίθριας Αναψυχής και θέσεων ανάπαυσης επισκεπτών, δημιουργία δενδροκήπων (Arboretum), κήπων με είδη πoώδoυς βλάστησης, Naturetum και Herbarium για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα για την αποκατάσταση των περιοχών με στενοενδημικά είδη, κατασκευή έργων υποδομής ( υδροδότηση, τοίχοι αντιστήριξης, πυροσβεστικές φωλιές, υδρομάστευση πηγών κλπ ), υποδομή για την ανάπτυξη χώρων υπαιθρίου γεύματος (όχι εστίες παρασκευής φαγητού) • Υποδομή για δημιουργία παιδότοπων, δημιουργία χώρων θέας , κατασκευή παρατηρητηρίων για παρατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας, καθώς και κατασκευή και σήμανση μονοπατιών.

 
Επιπλέον οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να αφορούν σε βελτίωση και σήμανση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, για την καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών , δημιουργία περιβαλλοντικών μονοπατιών (μέριμνα και για την κατασκευή και χρήση από ΑΜΕΑ, όπου είναι εφικτό και το επιτρέπουν οι τοπογραφικές συνθήκες) έργα ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού , σήμανση του χώρου, περίφραξη χώρων τόσο για λόγους προστασίας και διαχείρισης επισκεπτών, όσο και για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων , διαμόρφωση και Οργάνωση χώρων στάθμευσης οχημάτων, δημιουργία κυρίας εισόδου και χώρων υποδοχής επισκεπτών / Διαμόρφωση εισόδων – εξόδων και κατασκευή των απαραίτητων φυλακίων, κατασκευή χώρων αναψυχής κατά μήκος δρόμων (παρόδια αναψυχή) , παραγωγή θεματικών φυλλαδίων για τις ιδιαίτερες αξίες κάθε περιοχής, δημιουργία ποδηλατοδρόμων, κατασκευή χώρων αναψυχής κατά μήκος δρόμων (παρόδια αναψυχή) και συντήρηση υφιστάμενων χώρων δασικής αναψυχής

 

Όσον αφορά στην κατανομή των κονδυλίων, στη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, για «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων Διάνοιξη ‐ Συντήρηση ‐ Βελτίωση ‐ Ασφαλτόστρωση Δασικών Δρόμων» θα διατεθούν 39.665ευρώ, ενώ στην κατηγορία «Δαπάνες για εκτός έδρας κινήσεις ‐ Οδοιπορικά ‐ Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Π.Δ. & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα διατεθούν 200ευρώ.