Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Άμεση ενημέρωση για την επιχείρησή σας!

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση

Την 19.12.2018 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»» συνολικής δημοσίας δαπάνης 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 60.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται εξ ίσου στις επιχειρήσεις των 3 κλάδων (δηλ. 20.000.000€) σε κάθε ένα εκ των κάτωθι:

 • Λιανικό Εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47)
 • Εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) και
 • Εκπαίδευση- Κοινωνική Μέριμνα (χωρίς παροχή καταλύματος), (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88).

Η Δράση αφορά στην δυνατότητα ενίσχυσης με ένα ευρύ φάσμα επιδοτούμενων δαπανών σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων

Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις  αφορούν στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

− Ενέργεια

− Περιβάλλον

− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

− Υγεία

− Εφοδιαστική Αλυσίδα

Οι ανωτέρω τομείς αυτοί διατρέχουν οριζόντια τις αλυσίδες αξίας οι οποίες καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή μέσω του εμπορίου, των υπηρεσιών εστίασης και της εκπαίδευσης, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και βελτιστοποιώντας τις διεργασίες διάθεσης του προϊόντος και της υπηρεσίας και άρα την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Από τη δράση αποκλείονται:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Δικαιούχοι της Δράσης & Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην εν λόγω Δράση έχουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες σωρευτικά συγκεντρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις.

 • Είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Η οικονομική τους δραστηριότητα διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των τριών (3) κλάδων
 • Διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
  1. Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
  2. Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
  3. Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ
 • Να διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων βάσει της οικονομικής δραστηριότητας που ασκούνε. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα στην ελληνική επικράτεια.
 • Ως τόπο/τόπους υλοποίησης των επιδοτούμενων δαπανών θα δηλώνεται αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας, η οποία και θα δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.1
 • Να μη τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης και να μην υπάρχει απόφαση σε βάρος τους περί ανάκτησης κρατικής επιδότησης
 • Οι συγκεκριμένες δαπάνες που θα περιληφθούν στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης, ένταξης και προς υποβολή έγκρισης χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να πληρούν τον Κανόνα De Minimis, δηλαδή το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει τα προηγούμενα έτη η αιτούσα επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης που αιτείται στην παρούσα Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (Ως τριετία λαμβάνεται το τρέχον οικονομικό έτος 2019 και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη 2018 και 2017) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μην υφίσταται λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). Το συγκεκριμένο άρθρο αποκλείει επιχειρήσεις από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
  1. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
  2. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους
 • Οι επιχειρήσεις δύναται να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, θα επιλέγονται δαπάνες από τις κατηγορίες Δαπανών όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, οι οποίες συνεισφέρουν στους κεντρικούς στόχους της δράσης:

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας – Χρήση ΑΠΕ
 • Αναβάθμιση Υγιεινής και Ασφάλειας στις διαδικασίες και τους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης
 • Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ (σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμΕΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ)
 • Ενσωμάτωση εξειδικευμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης
 • Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

Συμπληρωματικά, ενισχύονται υποστηρικτικές δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας καθώς και το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας.
 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ
 1. Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 • Αγορά – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Αγορά – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.
 • Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
 • Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 1. Μεταφορικά Μέσα
 • Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56)
 • Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88
 • Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)
 1. Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης.
 • Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000)
 • Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ EN ISO 45001)
 • Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
 • Συστήματα Ποιότητας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων
 • Γλωσσών (ΕΛΟΤ 1433)
 • Συστήματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ISO 29990)
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)
 • Ιδιωτικά Πρωτόκολλα (π.χ pet-friendly, smoke-free κ.α)
 1. Τεχνικές Μελέτες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν:

 • Σε υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
 • Δεν είναι επιλέξιμες στην Κατηγορία 5.1 δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης, διαρρύθμισης.
 1. Δαπάνες κατάρτισης & παρακολούθησης σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών από Διαπιστευμένους Φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων από εργαζόμενους της επιχείρησης σε:

 • Πρώτες βοήθειες – βασική υποστήριξη της ζωής
 • Πρώτες βοήθειες στα παιδιά
 • Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.
 1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.
 1. Υπηρεσίες Ψηφιακής Προβολής
 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

 • Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες
 • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) είναι 2.000 €
 • Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε blog και προσωπικές ιστοσελίδες
 1. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ). Δύναται να περιληφθεί μισθολογικό κόστος έως 20% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και μέχρι 30.000 € ή 15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

Προϋπολογισμοί επενδυτικών σχεδίων και ύψος επιχορήγησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 10.000,00€ – 150.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 50%.

Έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία λήξης των επενδυτικών σχεδίων την 19 Απριλίου 2019

Πληροφορίες – Επισημάνσεις της Δράσης

 • Δεν είναι επιτρεπτή η συστέγαση επιχειρήσεων
 • Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αναγράφονται από την προκήρυξη της Δράσης. Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα οριζόμενα δικαιολογητικά τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.
 • Οι δαπάνες που θα περιληφθούν στα επενδυτικά σχέδια θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τα σχετικά παραστατικά τους (τιμολόγια, δελτία αποστολής, πληρωμές κ.λ.π) έχουν εκδοθεί μετά την προκήρυξη του προγράμματος δηλαδή την 19/12/2018
 • Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ορίζεται έως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Δεν ορίζεται ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου .Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης είναι τα ακόλουθα:
  • Η μεταβολή της απασχόλησης την τελευταία τριετία
  • Ο αριθμός κερδοφόρων χρήσεων (Ελάχιστο 0 κερδοφόρες χρήσεις έως μέγιστο 3 κερδοφόρες χρήσεις)
  • Η μεταβολή κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία
  • Οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης το έτος 2018
  • Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης

Δείτε εδώ την εν λόγω απόφαση.

Eπίσης:

Την 19.12.2018 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» συνολικής δημοσίας δαπάνης 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Δράση αφορά στην δυνατότητα ενίσχυσης με ένα ευρύ φάσμα επιδοτούμενων δαπανών σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με σκοπότην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού τους εξοπλισμού και των υποδομών τους με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστική τους θέσης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις  αφορούν στους κάτωθι τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

− Ενέργεια

− Εφοδιαστική Αλυσίδα

− Χονδρικό Εμπόριο

− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

− Περιβάλλον

− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

− Υγεία

− Υλικά – Κατασκευές

Από τη δράση αποκλείονται:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Δικαιούχοι της Δράσης & Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην εν λόγω Δράση έχουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες σωρευτικά συγκεντρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις.

 • Είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δηλαδή έχουν συσταθεί την 01.01.2015 και προγενέστερα.
 • Η οικονομική τους δραστηριότητα διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • Για το έτος 2018 διέθεταν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
 • Να διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων βάσει της οικονομικής δραστηριότητας που ασκούνε. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα στην ελληνική επικράτεια.
 • Ως τόπο/τόπους υλοποίησης των επιδοτούμενων δαπανών θα δηλώνεται αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας, η οποία και θα δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.1
 • Να μη τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης και να μην υπάρχει απόφαση σε βάρος τους περί ανάκτησης κρατικής επιδότησης
 • Οι συγκεκριμένες δαπάνες που θα περιληφθούν στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης, ένταξης και προς υποβολή έγκρισης χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να πληρούν τον Κανόνα De Minimis, δηλαδή το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει τα προηγούμενα έτη η αιτούσα επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης που αιτείται στην παρούσα Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (Ως τριετία λαμβάνεται το τρέχον οικονομικό έτος 2019 και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη 2018 και 2017) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μην υφίσταται λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). Το συγκεκριμένο άρθρο αποκλείει επιχειρήσεις από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
  1. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
  2. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους
 • Οι επιχειρήσεις δύναται να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατά τη σύνταξη και εκπόνηση από την επιχείρηση του προς επιχορήγηση προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1.Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο Προϊόντων
 • Εξοπλισμός για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του περιβάλλοντος
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας
 • Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένου Λογισμικού

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσοστό του 100%

2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσοστό του 100%

3.Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσοστό του 25%

4.Ψηφιακή Προβολή

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

 • Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες
 • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) είναι 2.000 €
 • Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε blog και προσωπικές ιστοσελίδες

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσό των 15.000,00€.

5.Τεχνικές Μελέτες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν:

 • Σε υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
 • Δεν είναι επιλέξιμες στην Κατηγορία 5.1 δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης, διαρρύθμισης.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος – και υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας 1 – είναι 12.000€.

6.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου είναι 4.000 €.

7.Μεταφορικά Μέσα

 • Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
 • Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

Ως μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης ορίζεται το ποσοστό του 50%

8.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ). Δύναται να περιληφθεί μισθολογικό κόστος έως 20% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και μέχρι 30.000 € ή 15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

Προϋπολογισμοί επενδυτικών σχεδίων και ύψος επιχορήγησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ – 200.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50% και ως 65%. Το τελικό ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο – και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται.

Πληροφορίες – Επισημάνσεις της Δράσης

 • Δεν είναι επιτρεπτή η συστέγαση επιχειρήσεων
 • Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αναγράφονται από την προκήρυξη της Δράσης. Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνεται κάποιο από τα οριζόμενα δικαιολογητικά τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.
 • Οι δαπάνες που θα περιληφθούν στα επενδυτικά σχέδια θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τα σχετικά παραστατικά τους (τιμολόγια, δελτία αποστολής, πληρωμές κ.λ.π) έχουν εκδοθεί μετά την προκήρυξη του προγράμματος δηλαδή την 19/12/2018
 • Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ορίζεται έως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Ως ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται το 50. Τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης – βαθμολόγησης είναι τα ακόλουθα:
  • Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (Ελάχιστο 2 EME έως μέγιστο 22 ΕΜΕ)
  • Ο αριθμός κερδοφόρων χρήσεων (Ελάχιστο 0 κερδοφόρες χρήσεις έως μέγιστο 3 κερδοφόρες χρήσεις)
  • Η αύξηση κύκλου εργασιών τελευταίας τριετίας
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις τελευταίας τριετίας
  • Ο βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής
  • Ο τόπος υλοποίησης σχεδίου – ειδικές περιοχές

Δείτε την επίσημη προκήρυξη ΕΣΠΑ εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση ενημέρωση για το πώς μπορείτε να επιδοτηθείτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 2102110205 και 6981897084

Προηγούμενο άρθροΓιορτές στο Νότιο Πήλιο για τον Μπόρις Τζόνσον
Επόμενο άρθροΌχι στην απομάκρυνση της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών από τον Βόλο