Παράταση επαγγελματικής… ζωής για δύο ακόμη μήνες, για τουλάχιστον 50 επαγγελματίες του Βόλου στις λαϊκές αγορές, που μετά την εκπνοή της τέταρτης παράτασης έπρεπε να μαζέψουν τους πάγκους τους.

Το Υπουργείο Οικονομίας έδωσε και πέμπτη παράταση έως 31 Μαρτίου 2017 για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών. Σήμερα, στις 6 το απόγευμα συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για την έκδοση απόφασης σχετικά με την παράταση της διαδικασίας και ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν ομόφωνη.

Μετά την εκπνοή της τέταρτης παράτασης στις 11 Ιανουαρίου 2017, στον αέρα βρίσκονταν 35 μικροπωλητές ένδυσης – υπόδησης, 6-10 έμποροι οπωροκηπευτικών και οι μισοί παραγωγοί οπωροκηπευτικών.

Η νέα παράταση, δίνει επαγγελματικό χρόνο στους κατόχους αδειών λαϊκών αγορών, δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Απλώς παρατείνει την παραμονή τους στις λαϊκές αγορές. Κι αυτό γιατί όσοι δεν μπορούν να εκδώσουν άδειες είναι επαγγελματίες που έχουν χρέη κι ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική, φορολογική ή δημοτική ενημερότητα, στοιχεία απαραίτητα για την ανανέωση των αδειών τους. Έτσι μετά την 1η Απριλίου, αν δεν αλλάξει κάτι στη λίστα των δικαιολογητικών, βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι με την ανεργία.

Ήδη οι επαγγελματίες έχουν ζητήσει να καταργηθούν από τη λίστα των δικαιολογητικών οι ενημερότητες, και η ανανέωση των αδειών να γίνεται με βάση τα βιοποριστικά τους στοιχεία.

Σημειώνεται ότι με βάση το Ν. 4264/14 για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή, πρέπει να υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά: Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα, Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, βάσει της οποίας είχαν λάβει την άδεια τους, Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το ν. 3463/2006, άρθρο 285.

taxydromos.gr