Προσλήψεις 107 συμβασιούχων στη Μαγνησία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας για διάρκεια οκτώ μηνών, προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και τις όμοιες του ν. 3812/2009 και με την εποπτεία του ΑΣΕΠ, και αφορά στον Δήμο Βόλου, στον Δήμο Αλμυρού και στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου. Ειδικότερα για τον Δήμο Βόλου εγκρίθηκαν 95 θέσεις, για τον Δήμο Αλμυρού 2 θέσεις και για τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 10 θέσεις.

Από τις προσλήψεις προκύπτει συγκεκριμένη δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι παραπάνω δήμοι. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως για τις προσλήψεις προηγήθηκαν βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2017, και ότι θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2018.